Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone są na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( DZ.U. z 2018 r. poz.1669 ze zm.)

  • Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców