Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone są na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( DZ.U. z 2018 r. poz.1669 ze zm.)

  • Stypendia z Funduszu Świadczeń

    • stypendium rektora
    • stypendium socjalne
    • stypendium dla osób niepełnosprawnych
    • zapomoga

  • Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców