Zewnętrzne akty prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( DZ.U. z 2018 r. poz.1669 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. z dnia 2020.01.20)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 luty 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wewnętrzne akty prawne

Zarządzenie nr 176/2019 Rektora US z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie zasad i kryteriów sporządzania list najlepszych absolwentów studiów doktoranckich i szkół doktorskich uprawnionych do umorzenia kredytów studenckich

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik – treść regulaminu

Uchwała nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji doktoranta

Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości kosztów wydania dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna