Zewnętrzne akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – tekst jednolity

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Wewnętrzne akty prawne

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik – treść regulaminu

Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji doktoranta

Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości kosztów wydania dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna