STYPENDIUM MINISTRA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Przyznawanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują:

Warunki ubiegania się o stypendium ministra.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 

Warunki przyznawania stypendium ministra.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku.

 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2017 r.
 2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie   stypendium ministra, do dnia 30 września 2017 r.

Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

 

Procedura składania wniosków w r. akad. 2017/2018.

W roku akad. 2017/2018 składanie wniosków o stypendium ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e- dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe doktoranta i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

 

Rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów, w roku akademickim 2017/2018, rozpocznie się z dniem 28.08.2017 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.

 

Terminy.

 • W terminie od 28.08.2017 do 22.09.2017r. doktorant ubiegający się o stypendium ministra powinien wypełnić wniosek w systemie e – dziekanat oraz złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem, do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości, ( al. Wojska Polskiego 65, Willa West Ende, I p.pok.5, pon.-pt. godz. 9.00-14.00);
 • W terminie 25.09.2017 do 29.09.2017r. – sprawdzenie poprawności złożonych wniosków;
 • Od 29.09.2017r. – Prorektor ds. Studenckich przekazuje wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć Radzie Wydziału, w celu wyrażenia opinii, czy przedstawione przez doktorantów osiągnięcia, są osiągnięciami wybitnymi, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktorantów;
 • 10.2017-06.10.2017r. – zaopiniowanie wniosków przez Rady Wydziału;
 • Do dnia 09.10.2017r. przekazanie do Prorektora ds. Studenckich zaopiniowanych przez Rady Wydziałów wniosków (wraz z załącznikami);
 • 10.2017 -13.10.2017 r. – przygotowanie wniosków do wysłania do MNiSW;
 • 10.2017r. –przesłanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW.

Wewnętrzne akty prawne

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik – treść regulaminu

Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji doktoranta

Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości kosztów wydania dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna