SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Uniwersytetu Szczecińskiego jest społecznością wszystkich uczestników studiów III stopnia. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli reprezentuje społeczność doktorantów w kontaktach z władzami uczelni i podmiotami zewnętrznymi, broni praw doktorantów, wyraża opinie społeczności doktorantów w ważnych dla nich sprawach, uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych US, opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych wydawanych przez właściwe organy US w sprawach dotyczących doktorantów, współpracuje z organami Uczelni i jej jednostkami organizacyjnymi w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia, podwyższania jakości studiowania oraz poprawy sytuacji materialnej doktorantów, uzgadnia z właściwymi organami Uczelni zasady przyznawania ze środków Uczelni świadczeń przeznaczonych dla doktorantów. Ponadto raz do roku organizuje ogólnopolską międzydyscyplinarną konferencję naukową, w której mogą wziąć udział wszyscy doktoranci.

email: ursd.us1@gmail.com

Strona URSD na Facebooku