Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez swoich przedstawicieli składających się z doktorantów Studiów III stopnia oraz Szkoły Doktorskiej reprezentuje społeczność doktorantów w kontaktach z władzami uczelni i podmiotami zewnętrznymi. W ramach swojej działalności:

· broni praw doktorantów,

· wyraża opinie społeczności doktorantów w ważnych dla nich sprawach,

· uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych US,

· opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych wydawanych przez właściwe organy US w sprawach dotyczących doktorantów,

· współpracuje z organami Uczelni i jej jednostkami organizacyjnymi w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia, podwyższania jakości studiowania oraz poprawy sytuacji materialnej doktorantów,

· uzgadnia z właściwymi organami Uczelni zasady przyznawania świadczeń przeznaczonych dla doktorantów ze środków uczelnianych,

· dąży do integracji całego środowiska doktorantów.

Kolegialnym organem Samorządu Doktorantów jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (URSD US) w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów i Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej. Na czele Uczelnianej Rady Samorządu stoi Zarząd w skład, którego wchodzi: przewodniczący URSD, jego zastępca oraz sekretarz.

URSD US, we współpracy ze Szkołą Doktorską oraz Strefą Kultury Studenckiej co roku organizuje Ogólnopolską Multidyscyplinarną Konferencje Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0 „MKDUS 2.0”, w której mogą wziąć udział doktoranci z całej Polski oraz zagranicy.

URSD US ściśle współpracuje z Krajową Radą Doktorantów (KRD), a także jest zaangażowana w organizacje, wsparcie i promocje wydarzeń naukowych oraz kulturalnych (m.in. MKDUS 2.0, Wigilia Doktorantów, Bal Doktoranta).

Siedziba URSD US:

ul. Szwoleżerów 18a pok. 5

71-062 Szczecin

 

Dyżur Przewodniczącego URSD US w każdy czwartek g. 10:00-12:00

Fanpage: https://www.facebook.com/URSDUS

Kontakt:

· Mail: ursd@usz.edu.pl

· Nr telefonu: (91)444-30-31

mgr Anna Rzepiela-Podlecka
Przewodnicząca URSD US
kontakt: 2407@stud.usz.edu.pl

mgr Radosław Adamski
Wiceprzewodniczący URSD US
kontakt: 1983@stud.usz.edu.pl

mgr Marta Gołębiewska
Sekretarz URSD US
kontakt: 2460@stud.usz.edu.pl