• Stypendium ministra 2018/2019

  STYPENDIUM MINISTRA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

  Procedura składania wniosków w r. akad. 2018/2019.

  W roku akademickim 2018/2019 składanie wniosków o stypendium  ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e-dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi wybitne osiągnięcia naukowe doktoranta i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

  • Rejestracja wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów, w roku akademickim 2017/2018, rozpocznie się z dniem 27.08.2018 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.
  • Po wypełnieniu  wniosku należy dostarczyć go  wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć do Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości:
   DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
   SEKCJA DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI

   Wielkopolska 15, POK. 28 (budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego)
   PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10:00-14:00

   

  • Termin składania wniosków:
   27 sierpnia – 21 września 2018 r.

   

  Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

  Przyznawanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują:

   

  Warunki ubiegania się o stypendium ministra.

  Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

   

  Warunki przyznawania stypendium ministra.

  Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
  Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

  W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696).

   

  Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku.

  1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.
  2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

  Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

   

  Terminy.

  • W terminie od 27.08.2018 do 21.09.2018r. doktorant ubiegający się o stypendium ministra powinien wypełnić wniosek w systemie e – dziekanat oraz złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem, do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości, ( ul. Wielkopolska 15, budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego, pok. 28, pon.-pt. godz. 10.00-14.00);
  • W terminie 24.09.2018 do 27.09.2018r. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków;
  • Od 28.09.2018r. Prorektor ds. Studenckich przekazuje wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć Radzie Wydziału, w celu wyrażenia opinii, czy przedstawione przez doktorantów osiągnięcia, są osiągnięciami wybitnymi, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktorantów;
  • 01.10.2018-05.10.2018r.  – zaopiniowanie wniosków przez Rady Wydziału;
  • Do dnia 08.10.2018r. przekazanie do Prorektora ds. Studenckich zaopiniowanych przez Rady Wydziałów wniosków (wraz z załącznikami);
  • 08.10.2018 -12.10.2018r. – przygotowanie wniosków do wysłania do MNiSW;
  • 15.10.2018r. – przesłanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

  Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW.

 • Stypendium ministra 2017/2018

  STYPENDIUM MINISTRA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

  Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

   

  Przyznawanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują:

  Warunki ubiegania się o stypendium ministra.

  Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

   

  Warunki przyznawania stypendium ministra.

  Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
  Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

  Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku.

  1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2017 r.
  2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie   stypendium ministra, do dnia 30 września 2017 r.

  Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

   

  Procedura składania wniosków w r. akad. 2017/2018.

  W roku akad. 2017/2018 składanie wniosków o stypendium ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e- dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe doktoranta i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

   

  Rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów, w roku akademickim 2017/2018, rozpocznie się z dniem 28.08.2017 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.

   

  Terminy.

  • W terminie od 28.08.2017 do 22.09.2017r. doktorant ubiegający się o stypendium ministra powinien wypełnić wniosek w systemie e – dziekanat oraz złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem, do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości, ( al. Wojska Polskiego 65, Willa West Ende, I p.pok.5, pon.-pt. godz. 9.00-14.00);
  • W terminie 25.09.2017 do 29.09.2017r. – sprawdzenie poprawności złożonych wniosków;
  • Od 29.09.2017r. – Prorektor ds. Studenckich przekazuje wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć Radzie Wydziału, w celu wyrażenia opinii, czy przedstawione przez doktorantów osiągnięcia, są osiągnięciami wybitnymi, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktorantów;
  • 10.2017-06.10.2017r. – zaopiniowanie wniosków przez Rady Wydziału;
  • Do dnia 09.10.2017r. przekazanie do Prorektora ds. Studenckich zaopiniowanych przez Rady Wydziałów wniosków (wraz z załącznikami);
  • 10.2017 -13.10.2017 r. – przygotowanie wniosków do wysłania do MNiSW;
  • 10.2017r. –przesłanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

  Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW.

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna