• Stypendium Ministra dla młodych naukowców w 2023 roku

  Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej jest możliwe od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF – od 1 grudnia 2023 r.).

  Wnioski o przyznanie stypendium są składane wyłącznie przez system OSF.

  Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy e-PUAP), nie będą rozpatrywane.

  1. Podstawa prawna

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • 360, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r.  poz. 742 ze  zm.)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).


  2. Definicja młodego naukowca

  Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

  albo

  • przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

  Stypendium może otrzymać również osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy.

  UWAGA !

  Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby posiadające stopień doktora, a niebędące pracownikami podmiotu (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie mogą ubiegać się o stypendium.

  Podmiotami wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy są: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

  Za „inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły” może być uznany wyłącznie podmiot, który jest ujęty w wykazie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  Wykaz jest dostępny (bez konieczności logowania) pod adresem:

  https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki (w filtrze „Status instytucji” należy wybrać „Działająca”).

  Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na:

  • urlopie macierzyńskim,
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie ojcowskim,
  • urlopie rodzicielskim,
  • urlopie wychowawczym
   – udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

  Do okresu wspomnianych 7 lat nie wlicza się również okresów pobierania:

  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

  Nie należy mylić zasiłku chorobowego z wynagrodzeniem chorobowym. Zasiłek chorobowy przysługuje od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (dotyczy pracowników, którzy nie ukończyli 50 roku życia). Za okres 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby jest natomiast wypłacane wynagrodzenie chorobowe. Wspomniany wyżej okres 7 lat nie może być przedłużony o  okres pobierania wynagrodzenia chorobowego.

  Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

  Okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora. Oznacza to, że osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2016 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2023 r.

  Osoby, którym okres 7 lat od uzyskania stopnia doktora upływa pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r., są uprawnione do otrzymania stypendium.

  Osoby, które złożyły wniosek jako doktoranci, a które ukończą kształcenie w szkole doktorskiej (na studiach doktoranckich) pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji, będą mogły otrzymać stypendium tylko w sytuacji,  gdy w dniu wydania decyzji:

  • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w uczelni jako nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora
  • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,  jako osoby posiadające stopień doktora.

  Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).


  3. Warunki otrzymania stypendium

  Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 pkt 1, tj. po 31 grudnia 2023 r.

  3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz MEiN z dnia 22 lipca 2021 r.);
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz MEiN z dnia 3 listopada 2023 r.);
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
  8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

   

  3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.

  Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane własnoręcznie albo elektronicznie.

  W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

  1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
  2. własnoręcznie podpisać wydrukowane oświadczenie,
  3. wykonać skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia,
  4. zapisać zeskanowane oświadczenie jako plik PDF.

  W przypadku wyboru podpisu elektronicznego (bez konieczności druku) należy:

  1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym),
  2. zapisać oświadczenie jako plik PDF,
  3. podpisać plik PDF elektronicznie:
   1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
   2. podpisem zaufanym
   3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

  UWAGA!

  W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

  • wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
  • złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
  • podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.

  Wyżej wymienione sposoby nie stanowią elektronicznego podpisania dokumentu (oświadczenia).

  Wnioski, do których dołączono oświadczenia podpisane w sposób nieprawidłowy, będą odsyłane do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 K.p.a, tj. poprzez wezwanie rektora/dyrektora instytutu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  3. 3. Liczba osiągnięć do wykazania we wniosku

  Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, jest ograniczona, tj. możliwe jest wykazanie:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej.

  Osiągnięcia artystyczne mogą być wykazane tylko w tych wnioskach, w których wskazano dziedzinę „sztuka” jako dziedzinę wiodącą, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

  Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. System nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

  UWAGA!

  Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 publikacje (monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe), w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

  Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

  1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
  2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

  W związku z powyższym, dana publikacja może mieć tylko jednego współautora wiodącego.

  Młodzi naukowcy, którzy nie posiadają w swoim dorobku co najmniej 3 publikacji (monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych), w których są jedynymi autorami lub wiodącymi współautorami, nie mogą składać wniosków o stypendium. Podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

  Powyższy warunek posiadania co najmniej 3 publikacji z wkładem wiodącym nie dotyczy kandydata prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej, który wskazał dziedzinę „sztuka” jako dziedzinę wiodącą.


  4. Tryb składania wniosku o stypendium


  4. 1. Wnioskodawca stypendium

  Wnioskodawcą o stypendium ministra jest wyłącznie osoba uprawniona, a więc:

  • w przypadku doktorantów – rektor uczelni, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
  • w przypadku osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym – rektor uczelni, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których młody naukowiec przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;
  • w przypadku nauczycieli akademickich lub osób zatrudnionych w podmiocie, posiadających stopień doktora – osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

  Warunkiem złożenia wniosku o stypendium jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o stypendium statusu młodego naukowca (doktorant, nauczyciel akademicki, osoba przygotowująca rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, pracownik podmiotu posiadający stopień doktora) w dniu składania wniosku.

  Jeżeli doktorant lub osoba przygotowująca rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym jest jednocześnie pracownikiem danego podmiotu – wniosek o stypendium składa wyłącznie rektor uczelni, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem lub przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, a nie – kierownik podmiotu zatrudniającego młodego naukowca.

  4. 2. Termin składania wniosku

  Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

  Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa. Zasadne zatem jest wypełnienie wniosku w OSF z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wniosek wymaga podpisu elektronicznego kierownika podmiotu (rektor/dyrektor instytutu) lub osoby  przez niego upoważnionej.

  UWAGA!

  Wygenerowany z systemu OSF wniosek wraz z opinią Rady Naukowej Instytutu należy do dnia 18 grudnia 2023 r. przesłać do weryfikacji do Działu Nauki i Projektów Naukowych na adres agnieszka.gajewska@usz.edu.pl.

  4. 3. Tryb składania wniosku

  Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 grudnia 2023 r.  Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.

  UWAGA!

  Wnioski są składane wyłącznie przez system OSF.

  Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

  Wniosek może wypełnić młody naukowiec (wówczas jest jego „redaktorem”). Natomiast podpisać wniosek (elektronicznie) może wyłącznie osoba uprawniona do składania wniosku lub osoba przez nią upoważniona. Czynności wysłania wniosku do ministerstwa dokonuje redaktor wniosku.

  W przypadku podpisywania wniosku przez osobę upoważnioną (np. prorektora, zastępcę dyrektora instytutu, etc.), do wniosku konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa (plik podpisany cyfrowo lub skan dokumentu papierowego), w którym wprost wskazano, że dana osoba jest upoważniona do podpisywania (składania) wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Brak takiego wskazania (np. załączenie pełnomocnictwa ogólnego) spowoduje odesłanie wniosku do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa.

  4. 4. Okres, z jakiego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2023 r. Przepisy nie wskazują daty, od której uwzględniane są osiągnięcia. Młody naukowiec może więc przedstawić swoje największe osiągnięcia z całego okresu aktywności naukowej.


  5. Tryb przyznawania stypendium


  5. 1. Ocena wniosków

  W pierwszej kolejności wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostają poddane ocenie formalnej. Na tym etapie  weryfikowane są z systemem POL-on dane dotyczące zatrudnienia i statusu młodego naukowca. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć.

  W wyniku oceny formalnej część wniosków może zostać odesłana do wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych lub złożenia stosownych wyjaśnień. Odbywa się to przez system OSF oraz ePUAP.

  Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

  5. 2. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

  Wnioski o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców złożone w konkursie SMN19 zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca 2024 r.

  Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych naukowców będących doktorantami.

  Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

  W toku postępowania młody naukowiec jest zobowiązany powiadomić Ministra o każdej zmianie swojego adresu korespondencyjnego. W przeciwnym wypadku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


  6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

  Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

  Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.

  Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.


  7. Sposób wypłacania stypendium

  Podmiot prowadzący szkołę doktorską, podmiot zatrudniający albo podmiot doktoryzujący wypłaca młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

  Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy.

  W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

  Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra oraz inne istotne informacje, w tym przetwarzania danych osobowych (RODO) są dostępne pod adresem strony gov.pl w Materiały:

   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19

   

  KONTAKT:

  Dział Nauki i Projektów Naukowych

  Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 31

  mgr Agnieszka Gajewska

  tel. 489 14 441 070, agnieszka.gajewska@usz.edu.pl

 • Stypendium Ministra dla młodych naukowców w 2021 roku

  Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej jest możliwe od 1 do 31 grudnia 2021 r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

  Uczestnik studiów doktoranckich, który zamierza ubiegać się o stypendium powinien zgłosić ten fakt w Sekcji ds. Stypendiów wysyłając e-mail na adres:

  monika.weinberger@usz.edu.pl

  Pracownik Sekcji ds. Stypendiów – koordynator – założy doktorantowi konto w systemie OSF i prześle informację o loginie i haśle do jego konta.

  Doktorant następnie będzie zobowiązany wypełnić wniosek w systemie, zaczytać załączniki potwierdzające osiągnięcia oraz wymagane oświadczenia. Po wypełnieniu wniosku doktorant winien poinformować koordynatora o zakończeniu edycji wniosku.

   

  1. Podstawa prawna

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637)

  2. Definicja młodego naukowca

  Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
   albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

   

  UWAGA!

  1. Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Za „inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły” może być uznany wyłącznie podmiot, który jest ujęty w wykazie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wykaz dostępny jest (bez konieczności logowania) pod adresem https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki (w filtrze „status” należy wybrać „działająca”).

   

  Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się:

  • okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub
  • okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo
  • okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

  Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień  podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

  Okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2014 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2021 r.

  3. Warunki otrzymania stypendium

  Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

  3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 22 lipca 2021 r.);
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.*);
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
  8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

  * Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. 3 wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

   

  3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

  1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
  2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu
  3. oświadczenia potwierdzającego ww. wkład, złożonego przez:
   1. współautora wiodącego, autora korespondencyjnego lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, albo
   2. innego współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja
    – w przypadku współautorstwa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego;
  4. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w wynalazek, patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie  wraz z opisem tego wkładu;
  6. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i okresie trwania projektu;
  7. potwierdzenia odbycia zagranicznego stażu;
  8. potwierdzenia otrzymania stypendium zagranicznego;
  9. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
  10. regulaminu konkursu;
  11. informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;
  12. oświadczenia młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub wykonaniu dzieła artystycznego;
  13. potwierdzenia organizatora przeglądu, festiwalu, koncertu, wystawy, prezentacji w obiegu kinowym, scenicznym, telewizyjnym lub w przestrzeni publicznej – o prezentacji dzieła artystycznego;
  14. dokumentacji wizualnej dzieła artystycznego – w przypadku sztuk plastycznych.

  4. Tryb składania wniosku o stypendium

  4. 1. Wnioskodawca stypendium

  Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

  • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
  • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

  UWAGA!

  1. Powyższe oznacza, że jeżeli w dniu składania wniosku osoba ubiegająca się o stypendium nie jest młodym naukowcem, to rektor/dyrektor instytutu/kierujący podmiotem zatrudniającym nie jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie takiej osobie stypendium.
  2. W przypadku doktoranta  będącego jednocześnie osobą zatrudnioną wniosek składa rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem, a nie – kierownik podmiotu zatrudniającego doktoranta.

  4. 2. Termin składania wniosku

  Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

  UWAGA!

  Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.4. 3. Tryb składania wniosku

   

  4. 3. Tryb składania wniosku

  Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1  grudnia 2021 r.

  Wniosek może podpisać elektronicznie wyłącznie osoba wskazana w pkt 4.1 tej informacji albo osoba przez nią upoważniona.

  W przypadku, gdy wniosek został podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną (np. prorektora, zastępcę dyrektora instytutu, etc.), do wniosku dołącza się skan dokumentu (pełnomocnictwo), w którym zostało wskazane wprost, że dana osoba jest upoważniona do podpisywania (składania) wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Brak takiego wskazania (np. załączenie pełnomocnictwa ogólnego) spowoduje odesłanie wniosku do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa.

  4. 4. Załączniki do wniosku

  Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa w systemie OSF dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji) oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy (o ile wystąpiły).

  Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o nieprzyznaniu mu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców.

  UWAGA!

  W przypadku braków  w załącznikach, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

  We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2021 r.

  Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2021 r.

  5. Tryb przyznawania stypendium

  5. 1. Ocena wniosków

  Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
  Na podstawie wyników oceny sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

   

  5. 2. Kryteria przyznawania

  1. 2. 1. Kryterium czasowe:

  Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.

  1. 2. 2. Kryterium formalne:

  Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

  1. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

  Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się kryteria określone w par. 11 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 informacji.

  Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

  Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

  1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
  2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

  W związku z powyższym,  młodzi naukowcy, którzy nie posiadają w swoim dorobku co najmniej 3 publikacji (monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych), w których są jedynymi autorami lub wiodącymi współautorami, nie mogą składać wniosków o stypendium.
  Powyższy warunek wykazania 3 publikacji, gdzie kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem, nie dotyczy wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

  Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, jest ograniczona, tj. można wskazać:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej.

  Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie ZSUN/OSF. Podczas składania wniosków system ZSUN/OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem. System nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

  Ponadto, osiągnięcia artystyczne wskazane we wniosku w kategorii „Autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej”, będą podlegały ocenie merytorycznej tylko w tych wnioskach, w których wskazano dziedzinę sztuki jako dziedzinę wiodącą, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

  5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

  Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

  Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

  Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych naukowców będących doktorantami.

  Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

  6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

  Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

  Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

  Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

  7. Sposób wypłacania stypendium

  Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca  młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

  Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

  W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

  W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

  Wzór wniosku oraz wzór oświadczenia do wniosku dostępny pod adresem strony:

   

   

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

   

   

   

  KONTAKT:

  DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
  SEKCJA DS. STYPENDIÓW

  Wielkopolska 15, POK. 28 (budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego)

  TEL. 91 444 1097, 1089

 • Stypendium Ministra dla młodych naukowców w 2020 roku

  Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej jest możliwe od 1 do 31 grudnia 2020 r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

  Uczestnik studiów doktoranckich, który zamierza ubiegać się o stypendium powinien zgłosić ten fakt w Sekcji ds. Stypendiów wysyłając e-mail na adres:

  monika.weinberger@usz.edu.pl

  Pracownik Sekcji ds. Stypendiów – koordynator – założy doktorantowi konto w systemie OSF i prześle informację o loginie i haśle do jego konta.

  Doktorant następnie będzie zobowiązany wypełnić wniosek w systemie, zaczytać załączniki potwierdzające osiągnięcia oraz wymagane oświadczenia. Po wypełnieniu wniosku doktorant winien poinformować koordynatora o zakończeniu edycji wniosku.

   

  1. Podstawa prawna

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

  2. Definicja młodego naukowca

  Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

  Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

  albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

  Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

  Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

  Okres 7 lat liczony jest od daty – a nie od roku – uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2013 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2020 r.

  3. Warunki otrzymania stypendium

  Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

  3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (będzie obowiązywał wykaz z dnia 29 września 2020 r.);
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
  8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
  9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

  * Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

  3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

  1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
  2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (nie trzeba dołączać oświadczeń współautorów);
  3. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
  4. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
  5. potwierdzenia:
   • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
   • otrzymania stypendium zagranicznego,
   • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
  6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia.

  4. Tryb składania wniosku o stypendium

  4. 1. Wnioskodawca stypendium

  Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

  • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
  • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

  4. 2. Termin składania wniosku

  Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r .

  UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

  4. 3. Tryb składania wniosku

  Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną. Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF.

  Podczas załączania pliku system OSF weryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.)

  W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

  Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

  UWAGA! Wniosek może podpisać wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona.

  W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną, do wniosku dołącza się skan dokumentu (pełnomocnictwo), w którym zostało wskazane wprost, że dana osoba jest upoważniona do podpisywania (składania) wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

  4. 4. Załączniki do wniosku

  Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa w systemie OSF dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji) oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy (o ile wystąpiły).

  Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o nieprzyznaniu mu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców.

  UWAGA! W przypadku braków  w załącznikach, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

  We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2020 r.

  Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

  5. Tryb przyznawania stypendium

  5. 1. Ocena wniosków

  Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Ocena dokonywana jest przez ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki przy uwzględnianiu Wytycznych uchwalonych przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

  Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

  5. 2. Kryteria przyznawania

  1. 2. 1. Kryterium czasowe:

  Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.

  1. 2. 2. Kryterium formalne:

  Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

  1. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

  Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

  1. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
   1. znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie jakości i liczby:
    • monografii naukowych albo rozdziałów w monografiach naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
    • zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów krajowych lub zagranicznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
   2. stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
    • liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
    • liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
    • liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
    • liczby i prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z którymi młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
   3. liczba i prestiż uzyskanych nagród;
  2. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
   1. poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
   2. znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
   3. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

  Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

  Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

  1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
  2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

  Powyższy warunek wykazania 3 publikacji, gdzie kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem, nie dotyczy wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

  Obowiązuje ograniczenie liczby osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, tj.:

  • nie więcej niż łącznie 5 wybranych osiągnięć spośród: autorstwa lub współautorstwa monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach (ograniczenie nie dotyczy kategorii „działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury”).

  Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. Podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje , w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem. Ponadto system nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

  5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

  Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

  Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

  Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

  Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

  6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

  Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

  Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

  Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

  7. Sposób wypłacania stypendium

  Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca  młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

  Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

  W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

  W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

  UWAGA! W dniu 29 września 2020 r. ogłoszono nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W związku z powyższym, osiągnięcia wykazane w ramach kategorii 1, tj. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, będą oceniane z uwzględnieniem wykazu wydawnictw ogłoszonego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. (a nie z dnia 17 grudnia 2019 r. jak wskazano w Wytycznych).

  Wzór wniosku oraz wzór oświadczenia do wniosku dostępny pod adresem strony:

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

  KONTAKT:

  DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
  SEKCJA DS. STYPENDIÓW

  Wielkopolska 15, POK. 28 (budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego)
  TEL. 91 444 1097, 1089

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna