ZARZĄDZENIE NR   28/2016 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  31 maja 2016 r.,
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/2017.

Załącznik: Zarządzenie nr 28/2016 Rektora US

ZARZĄDZENIE NR 94/2016 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/2017

Załącznik: Zarządzenie nr 94/2016 Rektora US

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Załącznik: WB
Załącznik: WFil
Załącznik: WH
Załącznik: WKFiPZ
Załącznik: WMF
Załącznik: WNEiZ
Załącznik: WNoZ
Załącznik: WPiA
Załącznik: WTeo
Załącznik: WZiEU
Załącznik: Gorzów

Studia doktoranckie
Załącznik: WB – studia III stopnia
Załącznik: WFil – studia III stopnia
Załącznik: WH – studia III stopnia
Załącznik: WMF – studia III stopnia
Załącznik: WNEiZ – studia III stopnia
Załącznik: WNoZ – studia III stopnia
Załącznik: WPiA – studia III stopnia
Załącznik: WTeo – studia III stopnia
Załącznik: WZiEU – studia III stopnia

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności od roku akademickiego 2015/2016

Załącznik: Zarządzenie

Cudzoziemcy doktoranci studiujący na zasadach odpłatności od roku akademickiego 2015/2016

Załącznik: Zarządzenie

UCHWAŁA NR 73/2016 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

Załącznik: Uchwała nr 73/2016 Senatu US